Please make checks payable to PTSD Foundation of America and mail to:

PTSD Foundation of America
PO BOX 690748
Houston, Texas 77269